Najważniejsze informacje

Dla akcjonariuszy

2022-09-12 r.

2022-09-12

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zawiad._akcjonar._-_2022

 

2021-06-29 r.

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zawiad._akcjonar._-_2021

 

2020-12-22 r.

PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą SOFTHARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku pod adresem:
ul. Graniczna 27, 09-407 Płock (dalej jako: „Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000217562, posiadającą numer NIP: 7742817935, kapitał zakładowy 1 557 300,00 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta złotych 00/100) – wpłacony w całości, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy– Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; Dz. U. z 2020 r. poz. 288, poz. 875 i 1086) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Graniczna 27, 09-407 Płock w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie , adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa , zarejestrowaną w Sądzie Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000026438, NIP 525-000-77-38, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1.250.000.000 zł – wybraną uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Jednocześnie informuje się, iż zgodnie z w/w ustawą:

 1. Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie,
 2. Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania,
 3. Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia Spółki,
 4. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi,
 5. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa
  z dniem 1 marca 2021 r. i z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy
  w rejestrze akcjonariuszy,
 6. Po dniu 1 marca 2021 r. wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy, z uwzględnieniem ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
 7. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 1 marca 2026r.

Z poważaniem
Zarząd SOFTHARD S.A.

07-12-2020r.

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą SOFTHARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku pod adresem:
ul. Graniczna 27, 09-407 Płock (dalej jako: „Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000217562, posiadającą numer NIP: 7742817935, kapitał zakładowy 1 557 300,00 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta złotych 00/100) – wpłacony w całości, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy– Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; Dz. U. z 2020 r. poz. 288, poz. 875 i 1086) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Graniczna 27, 09-407 Płock w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie , adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa , zarejestrowaną w Sądzie Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000026438, NIP 525-000-77-38, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1.250.000.000 zł – wybraną uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Jednocześnie informuje się, iż zgodnie z w/w ustawą:

 1. Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie,
 2. Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania,
 3. Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia Spółki,
 4. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi,
 5. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa
  z dniem 1 marca 2021 r. i z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy
  w rejestrze akcjonariuszy,
 6. Po dniu 1 marca 2021 r. wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy, z uwzględnieniem ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
 7. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 1 marca 2026r.

 

Z poważaniem
Zarząd SOFTHARD S.A.

 

20-11-2020r.

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą SOFTHARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku pod adresem:
ul. Graniczna 27, 09-407 Płock (dalej jako: „Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000217562, posiadającą numer NIP: 7742817935, kapitał zakładowy 1 557 300,00 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta złotych 00/100) – wpłacony w całości, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy– Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; Dz. U. z 2020 r. poz. 288, poz. 875 i 1086) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Graniczna 27, 09-407 Płock w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie , adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa , zarejestrowaną w Sądzie Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000026438, NIP 525-000-77-38, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1.250.000.000 zł – wybraną uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Jednocześnie informuje się, iż zgodnie z w/w ustawą:

 1. Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie,
 2. Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania,
 3. Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia Spółki,
 4. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi,
 5. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa
  z dniem 1 marca 2021 r. i z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy
  w rejestrze akcjonariuszy,
 6. Po dniu 1 marca 2021 r. wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy, z uwzględnieniem ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
 7. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 1 marca 2026r.

Z poważaniem
Zarząd SOFTHARD S.A.

 

05.11.2020 r.

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą SOFTHARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku pod adresem:
ul. Graniczna 27, 09-407 Płock (dalej jako: „Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000217562, posiadającą numer NIP: 7742817935, kapitał zakładowy 1 557 300,00 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta złotych 00/100) – wpłacony w całości, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy– Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; Dz. U. z 2020 r. poz. 288, poz. 875 i 1086) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Graniczna 27, 09-407 Płock w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie , adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa , zarejestrowaną w Sądzie Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000026438, NIP 525-000-77-38, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1.250.000.000 zł – wybraną uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Jednocześnie informuje się, iż zgodnie z w/w ustawą:

 1. Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie,
 2. Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania,
 3. Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia Spółki,
 4. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi,
 5. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa
  z dniem 1 marca 2021 r. i z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy
  w rejestrze akcjonariuszy,
 6. Po dniu 1 marca 2021 r. wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy, z uwzględnieniem ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
 7. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 1 marca 2026r.

 

Z poważaniem
Zarząd SOFTHARD S.A.

30.09.2020r.

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą SOFTHARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku pod adresem:
ul. Graniczna 27, 09-407 Płock (dalej jako: „Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000217562, posiadającą numer NIP: 7742817935, kapitał zakładowy 1 557 300,00 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta złotych 00/100) – wpłacony w całości, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy– Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; Dz. U. z 2020 r. poz. 288, poz. 875 i 1086) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul. Graniczna 27, 09-407 Płock w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie , adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa , zarejestrowaną w Sądzie Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000026438, NIP 525-000-77-38, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1.250.000.000 zł – wybraną uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Jednocześnie informuje się, iż zgodnie z w/w ustawą:

 1. Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie,
 2. Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania,
 3. Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia Spółki,
 4. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi,
 5. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa
  z dniem 1 marca 2021 r. i z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy
  w rejestrze akcjonariuszy,
 6. Po dniu 1 marca 2021 r. wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy, z uwzględnieniem ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
 7. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 1 marca 2026r.

 

Z poważaniem
Zarząd SOFTHARD S.A.