OFERTA

Administracja publiczna

Finanse i księgowość budżetowa

System Finanse i księgowość budżetowa przeznaczony jest dla jednostek i zakładów budżetowych, które oprócz księgowania na kontach księgowych wykorzystują również klasyfikacje budżetowe. Silną stroną systemu oprócz prowadzenia tradycyjnej księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości jest możliwość pełnego zdefiniowania klasyfikacji budżetowych wydatków i dochodów z uwzględnieniem części, działów, rozdziałów i paragrafów oraz możliwość równoległego księgowania na konta księgowe i klasyfikacje budżetowe. Dla każdej klasyfikacji budżetowej istnieje możliwość rejestracji planów budżetowych oraz ich zmian w formie decyzji. Klasyfikacje budżetowe wydatków pozwalają na księgowanie po stronie kosztów (np. faktur zakupu) i wydatków (np. płatności za faktury zakupu) a klasyfikacje dochodów odpowiednio po stronie dochodów i wpływów. Rozbudowana sprawozdawczość dostosowana do specyfiki budżetu pozwala na wydruki wymaganych sprawozdań na podstawie zarejestrowanych operacji księgowych. System jest jednym z podstawowych modułów Zintegrowanego Systemu Informatycznego  Papirus SQL. Nowoczesna konstrukcja systemu oraz technologia klient – serwer stwarzają gwarancję ogromnej jego niezawodności oraz zgodności ze światowymi standardami w zakresie obsługi baz danych jak również raportowania. System jest sukcesywnie rozwijany od początku lat 90-tych.

Program umożliwia:

 • budowanie powiązań z innymi modułami w ramach ZSI Papirus SQL, a w szczególności z modułami Rejestry faktur, Kasa-Banki, Kontroling, Magazyny, Kadry-Płace i innymi.
 • budowanie dowolnego planu kont oraz niezależne od planu kont odwzorowanie klasyfikacji budżetowych
 • obsługę księgowania kosztów, wydatków, dochodów i wpływów z użyciem klasyfikacji budżetowych
 • obsługę budżetu zadaniowego
 • obsługę księgowości w układzie wielozakładowym
 • obsługę księgowań w wielu walutach
 • definiowanie i modyfikację planu kont z uwzględnieniem kont analitycznych, syntetycznych, pozabilansowych, rozrachunkowych, wieloletnich oraz dewizowych
 • definiowanie kont o dowolnej strukturze na wielu poziomach analityk
 • definiowanie tzw. kont równoległych
 • definiowanie rodzajów dowodów
 • definiowanie numeracji dowodów
 • definiowanie stawek VAT
 • zaawansowane wsparcie księgowania i rozliczania złożonych układów kosztów
 • rejestrację zdarzeń finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • definiowanie schematów i automatów księgowania, oraz księgowanie z ich użyciem
 • definiowanie przeksięgowań
 • prowadzenie rozrachunków
 • definiowanie oraz prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży
 • powiązanie zapisów w rejestrach VAT z zapisami na kontach
 • księgowanie na przełomie miesięcy bez konieczności zamykania miesiąca poprzedniego
 • sprawną obsługę księgowości na przełomie roku obrachunkowego
 • kontrolę zobowiązań i należności
 • generowanie wezwań i not odsetkowych
 • import danych z innych systemów (także obcych)
 • kontrolę formalną wprowadzanych danych
 • kontrolę kręgu kosztów
 • generowanie sprawozdań budżetowych: Rb 27, Rb 28, Rb 27S, Rb 28S, Rb-N, Rb-Z, Rb 23 i innych
 • generowanie sprawozdań CIT-2, CIT-8, PIT-5, F01, VAT-7 i innych
 • przekazywanie danych do systemów Besti@ i TREZOR
 • wykorzystywanie wielowymiarowej analizy danych
 • sporządzanie raportów z bogatego zestawu standardowego
 • przeglądanie na ekranie raportów tworzonych przez system
 • eksport raportów do plików Excel’a, Word’a itp.
 • inne

Wymagania:

 • system operacyjny stacji roboczych: Windows – wspierany przez firmę Microsoft
 • sprzęt dla aplikacji: standardowy dla systemu operacyjnego, 500 MB miejsca na dysku
 • system operacyjny serwera: Windows – wspierany przez firmę Microsoft, Linux
 • serwer bazy danych: konfiguracja ustalana dla konkretnej instalacji