OFERTA

Przedsiębiorstwa wodociągowe

Obieg informacji i dokumentów (OID)

Moduł  przeznaczony jest do ewidencjonowania i zarządzania sprawami, dokumentami oraz zadaniami. Z pomocą programu kadra kierownicza może zarządzać i kontrolować sprawami oraz zadaniami. Pozwala definiować i organizować strumienie przepływu informacji z wykorzystaniem mechanizmów WorkFlow lub bez nich. System pozwala odwzorować cały proces realizacji sprawy w formie elektronicznej (od momentu wpłynięcia sprawy, poprzez jej realizację, aż po rejestrację efektu końcowy). Użytkownicy mogą pracować na dokumentach w wersji elektronicznej, w szczególności mogą przygotować odpowiedzi na pisma w systemie korzystając z przygotowanych wzorców. System obsługuje skanery i pocztę e-mail. Mechanizmy ochrony dostępu pozwalają na nadawanie uprawnień do gromadzonych w systemie informacji w sposób selektywny. Każdy z użytkowników systemu ma dostęp tylko do tego, na co pozwoli administrator. Wiele zaimplementowanych mechanizmów zabezpieczania dostępu do informacji pozwala na skuteczną ochronę danych przed dostępem do nich przez osoby nieuprawnione.

Moduł jest jednym z elementów Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papirus SQL. Nowoczesna konstrukcja systemu, oparta o jedną centralną bazę danych SQL, stwarza gwarancję stabilności i niezawodności oraz zgodności ze światowymi standardami w zakresie obsługi danych i raportowania. Moduł został stworzony i jest rozwijany przez SoftHard S.A. od końca lat dziewięćdziesiątych.

Moduł umożliwia:

 • ewidencję spraw (pisma, faktury, zamówienia, wnioski, reklamacje, inne wg definicji)
 • możliwość budowania ściśle określonych ścieżek postępowania dla sprawy i dokumentów – WorkFlow
 • ewidencję dokumentów w postaci elektronicznej
 • zarządzanie wersjami i uprawnieniami dokumentów
 • skanowanie dokumentów
 • przydzielanie zadań i kontrolę terminowości
 • nadawanie sprawom priorytetów i sterowanie kolejnością wykonywanych zadań
 • weryfikowanie pracochłonności dla zadania, projektu, kontrahenta
 • kontrolowanie terminowości realizowanych spraw i zadań
 • w powiązaniu z modułem Kadry-Płace i FK/Kontroling rozliczanie efektywności prowadzonych projektów
 • definiowanie wzorców dokumentów (np. pisma, oferty, notatki, protokoły, inne)
 • obsługę poczty elektronicznej
 • obsługę korespondencji seryjnej (pisma oraz e-mail) wg definiowalnych szablonów
 • ewidencjonowanie rozbudowanej bazy kontrahentów
 • śledzenie przebiegu sprawy
 • przeglądanie spraw i historii kontaktów z kontrahentem
 • definiowanie struktury organizacyjnej, rodzajów spraw, kategorii kontrahentów
 • możliwość pracy zdalnej
 • automatyczne tworzenie dziennika korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • obsługę terminarza
 • prowadzenie Elektronicznej Książki Nadawczej
 • zarządzanie relacjami z klientami (CRM)
 • prowadzenie centralnej ewidencji dokumentów (np. dokumentacja ISO)
 • stosowanie Rzeczowego Wykazu Akt
 • zaawansowane definiowane uprawnień

Dyplomy, nagrody, wyróżnienia

 • dyplom firmy Microsoft
 • wyróżnienie na targach SOFTARG 2000
 • nagroda „Złoty CD – ROM” na targach INFOBIT 2000

Wymagania:

 • system operacyjny stacji roboczych: Windows – wspierany przez firmę Microsoft
 • sprzęt dla aplikacji: standardowy dla systemu operacyjnego, 500 MB miejsca na dysku
 • system operacyjny serwera: Windows – wspierany przez firmę Microsoft, Linux
 • serwer bazy danych: konfiguracja ustalana dla konkretnej instalacji