Najważniejsze informacje

Dla akcjonariuszy

2020-07-15 r.

Zawiadamiamy o zmianie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym w dziale 3, rubryce 2 (wzmianki o złożonych dokumentach) zostały dodane informacje o złożeniu następujących dokumentów:

 1. Rocznego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
 2. Opinii biegłego rewidenta za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
 3. Uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
 4. Sprawozdania z działalności podmiotu za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

 

2020-06-03 r.

Zawiadamiamy o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SoftHard Spółki Akcyjnej, które odbędzie się w dniu 2020-06-19 godz.17.00 w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Granicznej 27.

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2019.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019.
 12. Udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2019 roku.
 14. Podjęcie uchwały o określeniu dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
 15. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego elektroniczny rejestr akcjonariuszy dla Spółki
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W imieniu Zarządu
Prezes Krzysztof Sulkowski